ALGEMENE VOORWAARDEN INTAGO

1 AANBIEDING EN ACCEPTATIE

1.1 Alle offertes en prijsopgaven van Intago BV zijn geheel vrijblijvend.

1.2 Offertes en prijsopgaven door Intago BV blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Intago BV. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

1.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Intago BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

1.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Intago BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

1.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek

2 UITVOERING VAN DE WERKEN

2.1 Intago BV zal de werken naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de werken dit vereist, heeft Intago BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

2.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Intago BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werken, tijdig worden overgemaakt aan Intago BV. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Intago BV zijn verstrekt, heeft Intago BV het recht de uitvoering van de werken op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4 Intago BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Intago BV kenbaar behoorde te zijn.

2.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Intago BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.6 Indien door Intago BV of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3 DUUR EN BEËINDIGING

3.1 Analyseren, ontwerpen, programmeren en restylen

3.1.1 Het analyseren, ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, aan een uurtarief van 100 euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

3.1.2 De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 2.3, 4.2, 4.4, 5 en 7.

3.1.3 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

3.1.4 Na volledige oplevering en afronding van de beta fase op het internet volgt een periode van 7 dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

3.1.5 Intago BV staat borg voor een periode van 1 maand voor alle oplossen van alle ontstane bugs.

3.2 Onderhoudscontracten

3.2.1 Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 3.2.2. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

3.2.2 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn ten allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van twaalf maanden.

3.2.3 Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per maand verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

3.2.4 Intago BV zal een helpdesk ter beschikking stellen aan de opdrachtgever voor het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de website, tegen de gangbare tarieven.

3.3 Algemeen

3.3.1 Intago BV kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Intago BV gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

3.3.2 Intago BV heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4 MODALITEITEN VAN LEVERING

4.1 Intago BV voert werkzaamheden uit van consultancy.

4.2 Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de bestelbon ertoe gehouden het voorschot te betalen. Intago BV behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

5 OVERMACHT

5.1 Intago BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Intago BV als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

5.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Intago BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Intago BV geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Intago BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

6 PRIJZEN

6.1 Alle prijzen ten aanzien van particulieren zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Prijzen aan BTW-plichtigen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

6.2 De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijzaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 5% hebben doen stijgen.

6.3 Andere tariefwijzigingen worden door Intago BV minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

7 BETALING

7.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Intago BV is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door Intago BV het verschuldigde bedrag te voldoen.

7.2 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Intago BV aan de opdrachtgever elke periode een factuur gestuurd via e-mail in PDF-formaat. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door Intago BV het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

7.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Intago BV over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

7.4 Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Intago BV.

7.5 In dergelijke gevallen behoudt Intago BV zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7.6 Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Intago BV.

7.7 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Intago BV heeft voldaan.

8 COPYRIGHT

8.1 Al het door Intago BV vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Intago BV niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

8.2 De eigendom van door Intago BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Intago BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Intago BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Intago BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.3 Intago BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Voor zover Intago BV bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Intago BV weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Intago BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Intago BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Intago BV.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst Intago BV slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Intago BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Intago BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Intago BV en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

9.4 De Intago BV erkent in de uitvoering van onderhavige werken mogelijks kennis te krijgen van informatie met een strikt vertrouwelijk karakter. Zij zal deze niet bekend maken, dan met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de andere partij. De Intago BV legt deze verplichting eveneens op contractuele wijze op aan haar personeel en haar onderaannemers. In geval van twijfel omtrent het al dan niet vertrouwelijk karakter van informatie, zal voorafgaandelijk aan enige bekendmaking contact opgenomen worden met de wederpartij.

9.5 Intago BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

9.6 Intago BV is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

9.7 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Intago BV wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Intago BV aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

9.8 De opdrachtgever zal Intago BV vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan

10 COORDINATEN

10.1 De opdrachtgever dient Intago BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

10.2 Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz…

10.3 Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Intago BV geleden schade.

11 OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

11.1 Intago BV noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12 DIVERSE BEPALINGEN

12.1 Intago BV zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Intago BV.

12.2 De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

12.3 De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

12.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Intago BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

12.5 Intago BV is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Intago BV en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

13.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

13.3 In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

13.4 De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst met zich mee.

13.5 Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

13.6 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van spelfouten.

13.7 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.